Gå til innholdet

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønsker for gravferden. Endelig begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden. 

Urnegravferd

Urnegravferd, det vil si gravlegging av urne, følger normalt etter kremasjon. En eventuell seremoni holdes gjerne i forkant, men det er også mulig å gjennomføre kremasjon før seremoni. Da kalles seremonien for urneseremoni. Gravfølget kan da følge urnen fra seremonirommet (for eksempel en kirke) og ut på gravplassen.

Om urnen
Dersom man ikke skaffer urne selv, eller kjøper en fra et gravferdsbyrå, benytter Vestfold krematorium en standardurne som er kostnadsfri. Se Våre urner.

Når gravlegges urnen?
Urnegravlegging skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Av hensyn til etterlattes sorgarbeid anbefales det at urnen gravlegges så snart som mulig etter kremasjon.

Når kremasjon har funnet sted, blir urnen oppbevart av krematoriet eller av gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.

Etterlatte kan hente urnen selv på Vestfold krematorium dersom det fremvises fullmakt fra gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.

Den som sørger for gravferden får beskjed når urnen er klar for gravlegging slik at de etterlatte ikke blir gående i uvisshet om dette. Dersom det ønskes seremoni i forbindelse med urnenedsettelsen, må etterlatte avtale dette med gravferdsmyndigheten der urnen skal gravlegges. 

I tilfeller der den som sørger for gravferden trenger tid til å områ seg, for eksempel på grunn av valg av gravplass, gir gravferdsloven anledning til å vente inntil seks måneder med å gravlegge en askeurne. Hensynet til de etterlatte må i slike situasjoner veie tungt.

Kister og urner

Det finnes mange typer kister og urner å velge mellom. Gravferdsforskriften har krav til likkister og askeurner.

Både Vestfold krematorium, gravferdsbyråene og produsenter kan levere urner. Det er mest vanlig at kiste levere gjennom gravferdsbyrået.

Lenke til mer informasjon.