Gå til innholdet

Vestfold krematorium - krematorium for hele Vestfold

Bakgrunnen for å bygge nytt krematorium var todelt:

  • Staten hadde vedtatt nye forskrifter for utslipp fra krematorier, gjeldende fra 1/1-2007. Se Forurensningsforskriftens § 10
  • De fire krematoriene vi hadde i Vestfold (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik) hadde vært i drift i 40-50 år. De framsto både teknisk og bygningsmessig i dårlig forfatning. En rehabilitering og opprustning av disse ville blitt svært kostnadskrevende, samtidig som det noen steder også ville krevd utbygginger som praktisk sett ville vært vanskelig å gjennomføre. 

2000: En prosjektgruppe ble nedsatt bestående av eierne for dagens krematorier (3 kirkeverger og parksjef i Sandefjord) og en referansegruppe bestående av representanter fra bl. a. begravelsesbyråene, Human-Etisk Forbund og Kirken. Arbeidet ble ledet av høgskolelektor Terje Røsjorde.

2004: De respektive kommunestyrer i Vestfold vedtok i 2003/4:

  • nedleggelse av eksisterende krematorier
  • etablering av ett felles krematorium som et interkommunalt selskap IKS
  • selskapet ble konstituert 24. august 2004

Lokalisering av virksomheten: Første utfordring var å finne en egnet lokalisering for virksomheten. Stokke kommune framsto først som den mest egnede plassering på grunn av sin sentrale beliggenhet i forhold til de fire kommunene. Det ble totalt vurdert mer enn 20 forskjellige tomtealternativ i Vestfold.

Desember 2004: Skien bystyre fattet vedtak om å komme inn med 20 % eierandel i Vestfold Krematorium IKS, og å avvikle nåværende krematorium på Nordre Gravlund i Skien. I juni 2008 valgte Skien kommune å tre ut av selskapet igjen. Ny selskapsavtale ble vedtatt oktober 2008, og selskapet eies igjen av fire Vestfoldkommuner. Navnet ble endret tilbake til Vestfold krematorium IKS.

2007: Internasjonal arkitektkonkurranse utlyst med 40 innkommende forslag. Pushak arkitekter vant på enkelthet, materialvalg og ikke minst god logistikk i bygget.

2010: Fylkesmannen i Vestfold åpner krematoriet 15. oktober.

2022: Behov for mer plass: seremonirom, HCWC, administrasjon/ kontor førte til et påbygg av eksisterende bygning.