Gå til innholdet

Askespredning i naturen

Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Statsforvalteren som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann.

En forutsetning for slik tillatelse, er at dette var avdødes uttrykte ønske.

Den som sørger for gravferden (ofte en av de etterlatte), kan søke om askespredning etter en persons død. Men en nålevende person kan også søke om tillatelse før sin død.

Gravplassloven § 20 andre ledd: Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen.
Lovdata 

Når tillatelse er gitt, vil den som sørger for gravferden foreta selve handlingen eller askespredningen.

Hvordan skal asken spres?

Spredning av aske i naturen skal foregå i sømmelige former, og med respekt for avdøde.

Handlingen skal skje diskré og avskjermet fra utenforstående.

Asken kan tømmes ut av urnen over land eller vann. Dersom asken skal i vann, kan det benyttes en vannoppløselig urne som i sin helhet senkes ned i vannet.

All aske skal spres samtidig og udelt.

Hvor kan asken spres?

Askespredning kan tillates i områder som har et tilstrekkelig øde preg og slik at asken tas opp i naturen;

  • enten i vann; på hav og sjø, i fjorder, i elver, vassdrag og øvrig ferskvann.
  • eller på land; i ubebygde områder med tilstrekkelig øde preg, i skog, i utmark eller på fjell.

Hvordan søker man?

Hvem kan søke?

  • Den som sørger for gravferden til en avdød, eller annen person over 15 år.
  • Man kan søke for seg selv mens man er i live og over 15 år.

Søknaden sendes til:

Søknaden må inneholde:

  1. Opplysning om hvor du ønsker at spredningen skal skje, med en nærmere beskrivelse av stedet og helst avmerket på et kart som legges ved søknaden.
  2. Hvis det er mulig, bør du angi hvilken årstid du ønsker at handlingen skal finne sted.
  3. Hvis du sørger for gravferden til en som ønsket askespredning, må du beskrive hvordan dette ønsket kom til uttrykk. Dersom det ikke foreligger noe skriftlig dokumentasjon fra avdøde, bør flere av de øvrige etterlatte skrive under på en erklæring om at dette var avdødes ønske, eller at det godgjøres på annen måte.
  4. Eventuell opplysning om hvilket krematorium som benyttes.
  5. Dato og signatur.

Hvem skal spre asken?

Det er den som sørger for vedkommendes gravferd som har ansvar for spredning av asken. Vedkommende kan imidlertid bemyndige andre til å utføre selve handlingen.

Når urnen er klar på krematoriet, vil den som sørger for gravferden få utlevert urnen der. Etter at askespredningen er utført skal det gis tilbakemelding til krematoriet om hvor, og når handlingen ble utført. Dette føres inn i krematoriets kremasjonsregister. 

Andre opplysninger

Dersom du søker for deg selv anbefales det at du samtidig lager en skriftlig erklæring om hvem du ønsker skal sørge for din gravferd, og at du underretter vedkommende om at du har søkt om askespredning.

Denne erklæringen skal oppbevares på et trygt sted. Det viktigste er at de nærmeste vet at det eksisterer en tillaltelse til askespredning og hvor den er oppbevart .

Selv om avdøde ønsket spredning av aske, er ikke den som sørger for gravferden rettslig forpliktet til å søke om eller gjennomføre askespredning, dersom det er i strid med vedkommendes ønske eller overbevisning.

Dersom du er nærmeste etterlatte, og sørger for gravferden til et barn, kreves det ikke dokumentasjon på at dette var avdødes vilje.  

Siden askespredning er et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass, og at all asken skal spres samtidig, er det ikke anledning til å føre opp avdødes navn på en offentlig gravplass, eller å gravlegge noe av asken der.

Lenke til:

Utlevering av urne fra Vestfold krematorium

Når en urne er klar, og tillatelse fra Statsforvalteren foreligger, kan den som sørger for gravferden avtale tidspunkt for utlevering av urnen ved å kontakte oss på telefon 33466663, eller på e-post: post@vk-iks.no.

Urnen hentes ved personlig oppmøte på Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord. Urnen leveres ut enten til den som sørger for gravferden, eller til den som skal utføre selve handlingen, dersom vedkommende har fullmakt.

Når urnen hentes, vil man få utlevert en egnet eske til å bringe urnen i.

Dersom ikke annet er avtalt benytter vi urne av lett oppløselig materiale, slik at hele urne kan senkes i vann.

Dersom urnen skal senkes eller spres over åpent hav kan dette gjøres fra båt. Det er registrerte selskaper som tilbyr assistanse til dette. For eksempel: 

Statistikk - Vestfold krematorium

År Urner levert ut til askespredning
2020 82
2019 83
2018 64
2017 65
2016 81
2015 61
2014 45
2013 55
2012 42
2011 23

 

Oversikt over askespredning i Norge de siste 5 årene

År Døde Kremerte

Kremerte
i % av døde

Til
askespredning

Til askespredning
i % av kremerte  

2020 40611 18881 46% 862 4,6%
2019  40684 17937 44% 530 3,0%
2018  40840 17429 43% 747 4,3%
2017  40774 16903 41% 520 3,1%
2016  40724 16703 41% 514 3,1%
2015  40727 16164 40% 438 2,7%

 

Relaterte dokumenter