Gå til innholdet

Grav

Hvem har ansvar for graven?

Dersom urne eller kiste skal gravlegges i en ny grav, må det utpekes en person som skal være ansvarlig for graven. Denne kalles ofte fester. Den som sørger for gravferden skal gis anledning til å ha dette ansvaret. I de fleste tilfeller vil de etterlatte bli enige seg imellom om hvem dette bør være. Det er viktig at etterlatte bruker tid på å bestemme hvem som skal være fester, slik at det ikke oppstår uenighet blant like nære slektninger i etterkant.

Forskjell på urnegrav og kistegrav
En urnegrav er minst 2,25 m2 stor - oftest 1,5m x 1,5m. Den er delt opp i fire like store arealer som hver gir plass til en askeurne. Askeurne skal gravlegges slik at den har minst 0,5 meter jordoverdekning og er omsluttet av jord på alle sider.

En kistegrav er minst 3 meter lang og 1,5 meter bred (4,5 m2). Den har plass til en kiste. I forbindelse med gravferd kan man feste (reservere) en kistegrav ved siden av. Disse to utgjør da en dobbeltgrav, også kalt et gravsted.

Hvor skal graven være?

Valg av gravplass

Urnen eller kisten gravlegges vanligvis på en gravplass i den kommunen avdøde hadde bosted. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har vært bosatt i en annen kommune mot slutten av livet. Man bør tenke godt igjennom hvor man ønsker å gravlegge sine nærmeste da dette er en endelig handling, og det i praksis er svært vanskelig å flytte en gravlagt kiste eller urne.

Ved gravlegging vil den lokale gravferdsmyndigheten anvise sted for graven. Man bør i alle tilfelle undersøke om det er ledig plass på et gravsted som allerede tilhører familien. 

På enkelte gravplasser er det adskilte felt for urnegraver og kistegraver. Ved feste av urnegravsted gis det plass til 4 urner. Det kan også settes ned urner i kistegraver, men bare etter at det er satt ned en kiste først. I tillegg til kisten, er det da plass til 8 urner i en enkel kistegrav.

Ved feste av kistegrav er det anledning til å feste (reservere eller holde av) en grav ved siden av. Disse gravene utgjør da ett gravsted. 

Alle har rett på kostnadsfri grav i fredningstiden (minimum 20 år). For festet grav kan det kreves avgift (se informasjon under Økonomi). Retten til kostnadsfri grav gjelder i den kommunen avdøde hadde bopel.

Gravlegging av urne

Det er ønskelig at urnen blir satt ned i graven så snart som mulig. I henhold til lovverket skal kan den gravlegges senest 6 måneder etter dødsfallet.

Den som sørger for gravferden bør selv ta kontakt med gravferdsmyndigheten angående nedsettelse av urnen. Gravferdsmyndigheten sender uansett melding til pårørende før nedsetting. Hvis man har gitt beskjed om at en ikke vil være til stede, får man beskjed etter at nedsettelsen er foretatt.

Dersom urnen gravsettes utenfor bostedskommunen, er det Vestfold krematorium som sender urnen til gravferdsmyndigheten i den kommunen hvor urnen skal gravlegges, etter at tillatelse er gitt.

Andre gravformer

Anonym grav

En minnelund er et område med anonyme gravsteder for nedsetting av urner. Urnene settes ned ved et fellesmonument uten navn på de avdøde. Gravleggingen foregår uten at de pårørende er tilstede, og det er kun gravferdsmyndigheten som kjenner plasseringen av urnene. Oversikt over hvilke gravlunder som har anonym minnelund får du ved å henvende deg til den lokale gravferdsmyndighet.   

Privat gravsted

Når det foreligger særlige grunner, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravplass for nedsetting av urne på et egnet sted. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Gravminner

Om gravminners kvalitet og dimensjon

Kvalitet
Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

Gravminnedimensjon for urnegraver
På urnegraver (eks 1,5m x 1,5 m) skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 150 kg.

Gravminnedimensjon for kistegrav
Gravminne på kistegrav 1,5m x 3,0m (eventuelt to slike koblet sammen) skal gravminnet ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 300 kg.